O Firmie

Dynamicznie rozwijająca się firma GEOTEL gwarantuje wszystkim tym, którzy wykazują chęć współpracy z nami niezawodną, kompleksową usługę polegającą na badaniach, projektowaniu i wykonawstwie inwestycji budowlanych na wymagającym rynku robót geologicznych i teleinformatycznych.

Firma swoją działalność usługową opiera na zaawansowanych metodach technologicznych i w oparciu o wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną.

Oferta adresowana jest dla inwestorów budownictwa drogowego, kubaturowego oraz do przedsiębiorców zainteresowanych budową infrastruktury telekomunikacyjnej w technologii tradycyjnej i optotelekomunikacji.

Dla potrzeb powyższych realizacji firma zatrudnia osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia jak niżej:

 * uprawnienia do kierowania w terenie robotami geologicznymi
 * uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń,
 * uprawnienia elektryczne do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie projektanta i kierownika budowy bez ograniczeń,
 * zatwierdzenia OUG w charakterze osoby wyższego dozoru ruchu specjalności elektrycznej.