Oferta

Firma GEOTEL działa na rynku usług od 2000 roku i oferuje wykonywanie prac projektowych i robót budowlanych w dziedzinach;

- geologia i geotechnika
- telekomunikacja i elektroenergetyka


W dziedzinie geologii i geotechniki nasza specjalność to:

- badania i ocena stopnia zagęszczeń zasypek wykopów liniowych po robotach kanalizacyjnych, wodociągowych, telekomunikacyjnych, energetycznych oraz terenów przeznaczonych pod budowę obiektów i inwestycji budowlanych w fazie wykonawczo-projektowej ,
- szybka diagnostyka parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, przeznaczona do badania nośności nie związanych warstw nośnych – szybkie ustalenie dynamicznego modułu odkształcenia EVD wierzchniej warstwy nośnej oraz statycznego modułu wtórnego obciążenia E V2 ,
- obsługa geotechniczna budów w zakresie robót ziemnych, w tym :
        odbiory wykopów fundamentowych,
        ocena zagęszczeń zasypek gruntowych.

Powyższe badania wykonujemy metodą sondowania dynamicznego z zastosowaniem sondy lekkiej SD-10 oraz płyty obciążanej dynamicznie ZORN ZFG 02, oraz stosując makroskopowe badanie gruntu w terenie zgodnie z normą PN-86/B-02480.

W zakres usługi wchodzi:

- dojazd do miejsca wierceń geologicznych.
- wykonanie sondowań i / lub badań płytą obciążaną dynamicznie typu ZFG - 02
- opracowanie wyników w formie protokołów z badań

Wykonywane badania są zgodne z:

- Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych – Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – w-wa 1998 rok,
- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
- PN-81/BB-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli,
- PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

W dziedzinie telekomunikacji i elektroenergetyki wykonujemy:

- projektowanie i wykonawstwo telekomunikacyjnych sieci kablowych doziemnych (miedzianych i światłowodowych)
- projektowanie i wykonawstwo telekomunikacyjnych sieci światłowodowych podwieszanych na istniejącej podbudowie sieci energetycznej średniego i niskiego napięcia,
- projektowanie i wykonawstwo teletechnicznej kanalizacji kablowej,
- projektowanie i wykonawstwo monitoringu wizyjnego oraz sieci strukturalnych,
- konserwację, serwis i remonty systemów i sieci telekomunikacyjnych,
- metrologię specjalistyczną w sieciach telekomunikacyjnych i elektrycznych ,
- opracowywanie koncepcji i studium wykonalności dla systemów sieci dostępu do internetu szerokopasmowego w obszarach zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”,
- projektowanie i wykonawstwo sieci elektroenergetycznych

Dotychczas współpracowaliśmy między innymi :

bezpośrednio z przedsiębiorstwami „KGHM Polska Miedź S.A.”, PeBeKa S.A. , OrNet sp. z o.o. , BUDMAX sp. z o.o. , TRAWOS sp. z o.o., BRESSO, WAGAT sp. z o.o., ŻAK, HYDROBUD sp. z o.o., TWARDY, i wiele innych ,

oraz jako podwykonawcy firm realizujący zlecenia dla „Telefonia DIALOG S.A.” , POLKOMTEL S.A. i innych.